Μεταπτυχιακές σπουδές

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με σκοπό την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος.

Διαθέτει δύο αναγνωρισμένα και διακριτά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2017-18

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, XΕ 2017-18

Close

Ιστοσελίδες μαθημάτων, EΕ 2017

Close

ΠΜΣ «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους» (ΦΕΚ Β 714/20-3-2014)

Είναι από τα παλαιότερα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης με συνεχή λειτουργία από το 1984 και ιστορικό συνεχών προσαρμογών στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ιδρύθηκε στα πλαίσια του πρώην Τμήματος Μαθηματικών. Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα και απονέμει ΜΔΕ στις παρακάτω κατευθύνσεις:

  1. Θεωρητικά Μαθηματικά
  2. Μαθηματικά της Πληροφορικής
  3. Μαθηματικά για την Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ένα κύκλο μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου σε όλα τα πεδία των μαθηματικών, εστιάζοντας κυρίως στα θεωρητικά μαθηματικά, στα μαθηματικά της πληροφορικής και στα μαθηματικά για την εκπαίδευση. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν ισχυρή και ανταγωνιστική μαθηματική παιδεία βασική για την επαγγελματική τους ζωή σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ καλύπτουν τόσο εκείνους που ενδιαφέρονται για μια επαγγελματική πορεία μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης, όσο και εκείνους που επιθυμούν να ασχοληθούν με την έρευνα στα αντικείμενα των θεωρητικών μαθηματικών και των μαθηματικών της πληροφορικής.

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά» (ΦΕΚ Β 3470/31-1-2013)

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε πρόσφατα (2013), στα πλαίσια του πρώην Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, και έχει ως αντικείμενο τα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά. Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα και απονέμει ΜΔΕ στις παρακάτω κατευθύνσεις:

  1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Scientific Computing)
  2. Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες (Modelling and Analysis in Applied Sciences)

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ένα κύκλο μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου με διεπιστημονικό χαρακτήρα. Βασικός στόχος είναι οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για τη χρήση μαθηματικών και υπολογιστικών τεχνικών σε επιστημονικά πεδία που αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχμής όπως η επιστήμη των υλικών, η ανάλυση δεδομένων, η κυματική διάδοση, η διάδοση φωτός και η επιστήμη των υπολογιστών. Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει έτσι ώστε αφ΄ ενός οι κάτοχοι του απονεμομένου ΜΔΕ να αποκτήσουν αυξημένα επιστημονικά προσόντα στις επιμέρους περιοχές της ειδικεύσεώς τους, και αφ΄ ετέρου να δημιουργηθούν στελέχη-ερευνητές ικανοί να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών.

Οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ καλύπτουν τόσο εκείνους που ενδιαφέρονται για μια επαγγελματική πορεία στο χώρο των τεχνολογικών εφαρμογών των μαθηματικών, όσο και εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα, χρησιμοποιώντας μαθηματικές και υπολογιστικές τεχνικές, σε ένα ευρύ πεδίο διαφορετικών επιστημονικών περιοχών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για την απονομή του ΜΔΕ και στα δύο παραπάνω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καλούνται να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι ως επτά μαθήματα και να συγγράψουν μια μεταπτυχιακή εργασία, με τη δυνατότητα επιλογής επιβλέποντα από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους των σπουδών τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus.

Πολλοί απόφοιτοι και των δύο προγραμμάτων έχουν συνεχίσει τις σπουδές τους για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος και σήμερα έχουν επιτυχημένη επαγγελματική πορεία ως καθηγητές και ερευνητές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.